Ochrana pred výbuchom

 • Ochrana pred výbuchom

  Výrobky do výbušného prostredia

  Naše prevodovky, motory a prevodové motory odolávajú akémukoľvek nebezpečenstvu.

 • Ochrana pred výbuchom podľa 94/9/ES (ATEX)

  Smernica 94/9/ES

  pre európsky trh upravuje ochranu pred výbuchom pre všetky druhy zariadení

 • Ochrana pred výbuchom podľa IECEx

  Certifikačný systém IECEx

  predstavuje vzájomné uznávanie skúšok zariadení do výbušného prostredia.

 • Ochrana pred výbuchom podľa HazLoc-NA®

  Hazardous Location – North America

  certifikuje pomocou skúšobnej značky CSA C/US výrobky pre severoamerický trh.

Celosvetovo dostupné výrobky do výbušného prostredia

Potrebujete použiť výrobky s ochranou pred výbuchom alebo sa vaše zariadenie nachádza vo výbušnom prostredí? Naše výrobky spĺňajú najdôležitejšie celosvetovo platné smernice a normy.

Použitie zariadení a strojov v prostredí s výbušnými zmesami typu vzduch-plyn alebo vzduch-prach vyžaduje špeciálne opatrenia. Príslušné normy a predpisy upravujú možnosti použitia prevádzkových prostriedkov v nebezpečných zónach. Komplexné, medzinárodne platné požiadavky na použitie prevodových motorov, motorov alebo elektroniky pohonov vo výbušnom prostredí sú stanovené v najdôležitejších smerniciach a normách určených pre globálny trh:

 • 94/9/ES (ATEX)
 • IECEx
 • HazLoc-NA®(NEC500 a C22)

Naše prevodové motory spĺňajú definované požiadavky na prevádzkové prostriedky pre použitie vo výbušnom prostredí. Odlišne od medzinárodne uznávaných pravidiel IECEx alebo severoamerických predpisov (HazLoc-NA®), sú v smernici EÚ 94/9/ES (smernica ATEX) do ochrany pred výbuchom zahrnuté aj neelektrické zariadenia. Radi vám pomôžeme pri výbere vlastností zariadenia – kontrolný zoznam a formulár pre dopyt sú k dispozícii na stiahnutie:


Ale aké normy a smernice musíte plniť pri používaní svojho zariadenia v rôznych častiach sveta? Názorne sú tu opísané všetky podrobnosti, presné priradenie regiónov a prehľad zón a zatriedenie kategórií zariadení, resp. EPL (Equipment Protection Level).

Výhody pre vás

 • Bezpečné použitie

  vďaka splneniu celosvetovo platných smerníc a noriem pre výrobky do výbušného prostredia.
 • Široký výber,

  pretože náš stavebnicový systém ponúka veľa motorov, prevodoviek a prevodových motorov do výbušného prostredia.
 • Použiteľnosť kdekoľvek vo svete,

  pretože naše výrobky do výbušného prostredia spĺňajú štandardy 94/9/ES (ATEX), IECEx, resp. HazLoc-NA®.
 • Certifikovaná kvalita

  vďaka spolupráci pri tvorbe noriem, nepretržitej kontrole akosti a inovatívnemu výskumu a vývoju.

Smernice a normy detailne

Smernica EÚ (ATEX)

Smernica pre európsky trh

V Európskej Únii, v smernici 94/9/ES (o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu), sú opísané zariadenia a ochranné systémy. Smernica ATEX je zameraná predovšetkým na výrobcov, resp. distribútorov výrobkov, ktoré sa používajú v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Táto smernica sa vzťahuje na prevodové motory a motory, platí bez obmedzenia od 1. júla 2003. Odvtedy sa ostatné európske krajiny, napríklad Švajčiarsko, k tejto úprave pripojili.

Od 20. 4. 2016 bude nahradená smernicou 2014/34/EÚ. Smernicu prijal Európsky parlament 26. februára 2014 a zverejnil na konci marca. Neobsahuje zásadné zmeny alebo nové požiadavky na konštrukčnú ochranu pred výbuchom. Hlavné novinky je možné nájsť v názvosloví. Tak napríklad z typových skúšok ES sa stávajú typoví skúšky EÚ, z vyhlásenia o zhode ES je vyhlásenie o zhode EÚ. Existujúce certifikáty ES typových skúšok zostávajú v platnosti.

Naše výrobky, ako výrobky jedného z prvých výrobcov, ktorý po zavedení tejto smernice ponúka príslušné prevodovky a motory, spĺňajú nasledujúce požiadavky:

Smernica 1999/92/ES sa primárne zameriava na zamestnávateľov a prevádzkovateľov zariadenia. Obsahuje minimálne predpisy k bezpečnostným požiadavkám, ktoré majú zabrániť nehodám v dôsledku explózie. Táto smernica bola napríklad v Nemecku prevzatá do národnej legislatívy prostredníctvom vyhlášky o prevádzkovej bezpečnosti.

Označovanie výrobkov:

 • meno a adresa výrobcu,
 • označenie CE,
 • označenie série a typu,
 • prípadne výrobné číslo,
 • rok výroby,
 • špeciálna značka „Ex“ pre výrobky do výbušného prostredia v spojení so značkou, ktorá odkazuje na kategóriu,
 • pre skupinu zariadení II písmeno „G“ (pre prostredie s výskytom výbušných zmesí plynov, pár, hmly a vzduchu)
 • prípadne písmeno „D“ (pre priestory, v ktorých môže prach vytvoriť výbušnú atmosféru).

Certifikačný systém IECEx

Celosvetová platforma pre vzájomné uznávanie certifikácií

Certifikačný systém IECEx je považovaný za celosvetovú platformu pre vzájomné uznávanie a preberanie skúšok a certifikácií pre elektrické zariadenia určené do výbušného prostredia. Základ tvorí „IECEx 01 IEC Scheme for the Certification to Standards for Electrical Equipment for Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) – Basic Rules“ a „IECEx 02 IEC Scheme for the Certification to Standards for Electrical Equipment for Explosive Atmospheres (IECEx Scheme) – Rules of Procedure“. Obidva dokumenty a ďalšie pracovné podklady IECEx máte bezplatne k dispozícii v IEC webstore na adrese www.iecex.com.

Ciele systému IECEx

Systém slúži na podporu medzinárodného obchodu s elektrickými zariadeniami do výbušného prostredia tým, že odstraňuje doposiaľ potrebné dvojité skúšky a certifikácie. Základom systému je poskytnúť medzinárodne uznávanú formu dodržiavania noriem IEC pre elektrické zariadenia do výbušného prostredia. Musí sa zaistiť, aby skúšobné laboratóriá (ExTL, Ex-Testing Laboratories) a certifikačné orgány (ExCB, Ex-Certification Bodies) aplikovali tieto normy, aby posudzovanie výrobkov z hľadiska splnenia noriem dávalo v každej krajine ten istý výsledok. Naše výrobky certifikuje inštitút PTB ako ExCB podľa IECEx a sú k dispozícii v úrovni ochrany zariadení (EPL) .b a .c.

Austrália a Nový Zéland:

Austrália a Nový Zéland uznávajú certifikáciu IECEx priamo. Motory musia navyše spĺňať požiadavky na účinnosť podľa MEPS 2006. Motory z konštrukčného radu EDR. spĺňajú všetky požiadavky a sú registrované podľa MEPS.

Južná Kórea:

V Južnej Kórei sú nevyhnutné dodatočné certifikácie zo strany národného orgánu KOSHA. Motory konštrukčného radu EDR.. sú certifikované v EPL b a c pre plyn alebo prach. Motory typu EDRE sú registrované a certifikované aj podľa REELS.

Označovanie výrobkov:

 • Značka zhody IECEx pre motory konštrukčného radu EDR.. s certifikátom IECEx inštitútu PTB
 • meno a adresa výrobcu;
 • typové označenie výrobcu;
 • výrobné číslo;
 • názov alebo značka orgánu, ktorý certifikát vydáva a identifikačné číslo certifikátu v tomto tvare: dve posledné číslice roku udelenia certifikátu, za nimi bodka, ďalej jednoznačný štvormiestny reťazec znakov certifikátu v danom roku (napr. IECEx PTB 11.0041/01);
 • príslušná značka Ex pre výbušné plynové atmosféry alebo pre výbušné atmosféry s prachom;
 • všetky dodatočné informácie pre príslušné typy ochrany proti vznieteniu

Certifikácia HazLoc-NA®

Skúšobná značka CSA pre severoamerický trh

HazLoc-NA®(Hazardous Location Northern America) je synonymom ochrany pred výbuchom v Severnej Amerike, ako je ATEX pre Európu alebo IECEx pre rad ďalších krajín.

Zatiaľ čo pri systémoch ATEX a IECEx sú priestory, v ktorých sa môže vyskytovať výbušná atmosféra, rozdelené podľa zón (0, 1, 2, 20, 21, 22), dochádza podľa NEC500, resp. C22.2 k rozlišovaniu na divíziu 1 a divíziu 2 a ďalej na triedu I pri plyne a triedu II pri prachu.

Naše výrobky pre použitie vo výbušnom prostredí pre severoamerický trh z divízie 2 sú certifikované orgánom CSA a vybavené logom CSA.

Certifikáciou sa osvedčuje, že motory a doplnky boli preskúšané a spĺňajú platné bezpečnostné, prípadne výkonové štandardy, vrátane príslušných noriem, ktoré tieto orgány stanovujú alebo na ne dohliadajú:

 • Canadian Standards Association (CSA)
 • americký ústav pre normalizáciu (American National Standards Institute – ANSI),
 • Underwriters Laboratories (UL),
 • NFPA70 (National Fire Protection Association).

Skúšobnú značku CSA uznáva mnoho výrobcov, predajcov, inštitúcií vykonávajúcich dohľad a inšpektorov v oblasti elektrotechniky, plynárenstva, stavebníctva a zdravotno-technických inštalácií v USA a v Kanade.

Motory konštrukčného radu EDR.. Spĺňajú dve hlavné normy NEC500 a CSA22.2 a príslušné požiadavky na účinnosť platné v USA a Kanade.

Označovanie výrobkov:

 • značka CSA so splnením účinnosti
 • Master Contract No. „170602”;
 • typové označenie;
 • menovité elektrické parametre vo voltoch, konských silách alebo kW, ampéroch, otáčkach/min;
 • výrobné číslo;
 • Hazardous Location Designation
  • CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A, B, C & D; Temperature Code T3C or T3
  • CLASS II, DIVISION 2, GROUPS F & G.
 • trieda izolácie;
 • účinník
 • krytie (TEFC)
 • rozsah teplôt okolitého prostredia
 • výrobný závod (Manufacturing Location)
 • elektrické údaje brzdy (napätie, prúd)

Základné informácie o ochrane pred výbuchom

Skupiny zariadení, kategórie zariadení a zóny

Súvislosť medzi skupinami zariadení, kategóriami zariadení a zónami

Smernica 94/9/ES definuje iba základné požiadavky. Špecifické požiadavky na výrobky sú stanovené v rôznych platných normách. Na medzinárodnej úrovni bola normou IEC 60079-0 „Výbušné atmosféry – zariadenia – všeobecné požiadavky" zavedená úroveň ochrany EPL (Equipment Protection Level). Tieto úrovne ochrany zariadení označujú použiteľnosť zariadenia vo výbušnom prostredí podľa rozdelení do zón.

S novou verziou normy EN 60079-0, dátum vydania 2010, bol štandard EPL prevzatý aj do európskych noriem. Prevádzkové prostriedky je teraz nutné dimenzovať v závislosti od kategórie alebo úrovne ochrany, so zohľadnením opatrení na ochranu pred výbuchom s rôzne vysokým stupňom ochrany.

Zavřít tabulku
Plyn (G) Prach (D)
EPL
IEC/EN 60079-0
Kategória
94/9/ES
Použitie v zóne
1999/92/ES
EPL
IEC/EN 60079-0
Kategória
94/9/ES
Použitie v zóne
1999/92/ES
Ga 1G 0 Da 1D 20
Gb 2G 1 Db 2D 21
Gc 3G 2 Dc 3D 22
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Skupiny plynov, skupiny prachu a použitie prevádzkových prostriedkov

Skupiny plynov

Skupina II je vyhradená pre zariadenia do výbušných priestorov. Pre elektrické zariadenia skupiny II sa uskutočňuje ďalšie členenie na skupiny výbušnosti IIA, IIB a IIC. Riziko sa pritom zvyšuje od A do C.

Skupiny prachov

sa ďalej delí na podskupiny:

• IIIA – horľavé vlákna

• IIIB – nevodivý prach

• IIIC – vodivý prach

Rozšírením noriem sa mení aj označovanie Ex pri motoroch, ktoré musí byť okrem iného uvedené na typovom štítku motora.

Zavřít tabulku
Úroveň ochrany Zariadenie skupiny
IIIC
Vodivý prach
IIIB
Nevodivý prach
IIIA
Horľavé vlákna
ta IP6X IP6X IP6X
tb IP6X IP6X IP5X
tc IP6X IP5X IP5X
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Prehľad prevádzkových prostriedkov do výbušného prostredia

Nasledujúca tabuľka opisuje rozdelenie prevádzkových prostriedkov do výbušného prostredia kategórie II:

Zavřít tabulku
  Skupina zariadení II
prostredie ohrozené výbuchom plynu alebo
prachu
Kategória 1 2 3
Výbušná atmosféra1) G D G D G D
Zóna 0 20 1 21 2 22
Typ ochrany proti vznieteniu:
Motor
Prevodovka

d, e, i, p
c, k

t
c, k

nA
c, k

t
c, k
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

SEW-EURODRIVE ponúka iba výrobky skupiny zariadenia II na použitie v zóne 1 a 2, a zóne 21 a 22.

Označenie Ex pri motoroch

Pri označovaní ochrany pred výbuchom je nutné rozlišovať medzi označovaním podľa smernice (napr. II2D) a označovaním podľa normy (napr. Ex tb IIIC T120 °C Db).

Zavřít tabulku
 
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Dodávame prevodové motory a motory pre použitie vo výbušných atmosférach podľa príslušného predpisu EN a IEC. Preto je možné pohony používať nielen v Európskej Únii, ale aj v krajinách, ktoré používajú normu IECEx. To platí aj pre doplnky a príslušenstvo vo vyhotovení do výbušného prostredia.

Zavřít tabulku
 
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku
SEW obrázek
Nadviazanie kontaktu so spoločnosťou SEWEURODRIVE

Sme tu pre vás!

Máte ďalšie otázky ohľadom SEW-EURODRIVE alebo chcete od nás poradiť? Pošlite nám správu so svojimi otázkami.

Prechod k nadviazaniu kontaktu