Data protection information

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG (ďalej len: SEW-EURODRIVE) vám ďakuje, že ste navštívili našu webovú stránku a tiež sa vám chceme poďakovať za váš záujem o naše produkty a spoločnosť. Súkromie a ochrana vašich osobných údajov sú pre nás dôležité a berieme ich do úvahy v rámci všetkých našich obchodných procesov. Preto vaše osobné údaje spracovávame na základe platných nariadení o ochrane údajov, predovšetkým na základe požiadaviek Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Na tejto webovej stránke vám poskytujeme informácie o spracovávaní údajov vo vzťahu ku všetkým krokom súvisiacim so spracovaním údajov v spoločnosti SEW-EURODRIVE. V nižšie uvedenej tabuľke si vyberte, prosím, krok spracovania údajov, o ktorom chcete získať podrobnejšie informácie. Ak budete mať otázky alebo návrhy, kontaktujte, prosím, nášho referenta pre ochranu údajov na e-mailovej adrese datenschutz@sew-eurodrive.de alebo gdpr@sew-eurodrive.sk .

Dostupné informácie:

„Prevádzkovateľom“, podľa definície v článku 4, č. 7 nariadenia GDPR, je spoločnosť SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Str. 42, 76646 Bruchsal, Nemecko, tel. +49 7251 75-0, fax +49 725175-1970, e-mail sew-webmaster@sew-eurodrive.de. Ak budete mať otázky o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, alebo o ochrane údajov vo všeobecnosti, kontaktujte, prosím, nášho referenta pre ochranu údajov na vyššie uvedenej adrese alebo na e-mailovej adrese datenschutz@sew-eurodrive.de alebo gdpr@sew-eurodrive.sk .

I. Osobné údaje

II. Informácie o ochrane údajov týkajúce sa používania webových stránok www.sew-eurodrive.sk

III. Informácie o ochrane údajov pre zákazníkov a zainteresované strany spoločnosti SEW - EURODRIVE

IV. Informácie o ochrane údajov pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti SEW-EURODRIVE

V. Vaše práva ako dotknutej osoby

I. Definícia osobných údajov

Osobné údaje sú definované ako všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Sem patrí, napríklad, vaše meno, vaše (obchodné) kontaktné údaje, vaše telefónne číslo alebo e-mailová adresa a vzťah k spoločnosti a vaše interakcie/aktivity spojené s našou spoločnosťou.

Počas používania našej stránky môže dôjsť k spracovaniu osobných údajov, napríklad v podobe informácií o tom, ako používate našu webovú stránku. Sem patria, napríklad, informácie o pripojení alebo zdroje, ktoré ste vyhľadali. Tieto informácie sa obvykle zhromažďujú prostredníctvom logovacích súborov a súborov cookie.

II. Informácie o ochrane údajov pre webové stránky http://www.sew-eurodrive.de a http://www.sew-eurodrive.com

Následne, spoločnosť SEW‑E U R O D R IV E , vlastník webovej stránky http://w w w .sew -eurodrive.sk by vám chcela poskytnúť prehľad o tom, akým spôsobom zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov na našej webovej stránke a na iných kontaktných formulároch on-line, a o tom, aké typy osobných údajov spracovávame, na aké účely a do akej miery.

1. Spracovanie údajov - ponuky na našej webovej stránke

Keď navštívite našu webovú stránku, všeobecné informácie sa začnú automaticky zhromažďovať. Medzi tieto informácie (logovacie súbory servera) patrí typ webového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb, atď. Okrem toho sa prenáša IP adresa, ktorá sa používa na využívanie služieb, o ktoré ste požiadali. Tieto informácie sú potrebné z technického hľadiska, aby sme vám mohli správne poskytovať požadované informácie o webových stránkach, a tiež sú pri používaní internetu povinné. Údaje o logovacích súboroch okamžite anonymizujeme alebo vymazávame. V tomto ohľade je právnym základom článok 6(1)(1)(f) nariadenia GDPR.

Ak používate niektoré služby ponúkané na našej webovej stránke, môže dôjsť k zhromažďovaniu ďalších vašich osobných údajov. Tieto údaje spracujeme do takej miery, do akej je to potrebné pre poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali. Okrem toho môžete dobrovoľne vytvoriť ďalšie osobné údaje. Právny základ popíšeme v nasledujúcich, individuálne prezentovaných funkciách a ponukách. Vaše údaje budeme pokladať za dôverné a v kontexte právnych ustanovení ich vymažeme alebo zablokujeme. Ak nám prostredníctvom e-mailu pošlete otázku, budeme zhromažďovať údaje, ktoré poskytujete za účelom spracovania vašej otázky, a vašu žiadosť vybavíme. Právnym základom pre oba prípady je článok 6(1)(1)(f) nariadenia GDPR.

Nad rámec tohto účelu nebudeme ani my ani žiadna iná spoločnosť ďalej spracovávať vaše údaje, s výnimkou používania, ktoré je uvedené nižšie, ak platí zákonné splnomocnenie, alebo ak ste udelili zodpovedajúci súhlas.

Ak nám poskytnete svoje kontaktné údaje v kontexte uzavretia dohody alebo prostredníctvom registrácie na našom zákazníckom portáli, prečítajte si, prosím, informácie o ochrane údajov uvedené v časti IV.

3. Bezpečnostné pokyny

Na našich webových stránkach podnikáme technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje, ktoré uchovávame, pred prístupom tretích strán, stratou alebo zneužitím, a s cieľom umožniť bezpečný prenos údajov.

Radi by sme poukázali na skutočnosť, že z dôvodu štruktúry internetu môžu tretie strany získať neúmyselný prístup k údajom. Preto ste aj vy zodpovedný za ochranu vašich údajov, a to používaním šifrovania alebo inej metódy predchádzania zneužitiu údajov. Bez zodpovedajúcich bezpečnostných opatrení môžu tretie strany čítať najmä údaje, ktoré sa prenášajú bez šifrovania, vrátane e-mailu.

4. Súbory cookie

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom zariadení a ktoré uchováva váš prehliadač. Používajú sa na to, aby naše ponuky boli užívateľsky prístupnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Používame takzvané dočasné súbory cookie, ktoré sa po zavretí prehliadača automaticky vymažú („relačné súbory cookie“), a tiež stále (trvalé) súbory cookie.

Na jednej strane, používanie súborov cookie slúži na zobrazovanie webovej stránky. Na druhej strane sa súbory cookie používajú na neustále zlepšovanie našej ponuky a umožňujú vám optimálne používať našu webovú stránku. Informácie získané prostredníctvom týchto súborov cookie sa používajú na štatistické účely. Používaním webovej stránky udeľujete svoj súhlas s používaním súborov cookie na účely analýz a vyhotovovania štatistických správ.

Máte možnosť schváliť nastavenie súborov cookie. Vo vašich nastaveniach prehliadača môžete vykonať zmeny. Vždy budete mať možnosť vybrať si, či budete akceptovať všetky súbory cookie, či chcete byť informovaný o nastavení súborov cookie, alebo či chcete všetky súbory cookie deaktivovať. Ak si zvolíte poslednú možnosť, pravdepodobne nebudete môcť v plnej miere využívať našu ponuku. V nižšie uvedenom prehľade funkcií si prečítajte, prosím, dodatočné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a oboznámte sa so súvisiacimi krokmi, ktoré sú spojené so spracovávaním údajov. Nižšie uvádzame prehľad služieb a funkcií na našej webovej stránke, vo vzťahu ku ktorým používame súbory cookie.

5. Vyhotovovanie štatistických správ o používaní prostredníctvom spoločnosti etracker

Služby spoločnosti etracker GmbH, so sídlom v Hamburgu, Nemecko (www.etracker.com), sa na tejto webovej stránke používajú na analyzovanie údajov o jej používaní. V tomto kontexte sa súbory cookie používajú na vykonanie štatistickej analýzy používania tejto webovej stránky zo strany jej užívateľov a na zobrazenie obsahu alebo reklamy týkajúcej sa používania tejto webovej stránky. Súbory cookie spoločnosti etracker neobsahujú informácie, ktoré by jej umožnili identifikovať užívateľa.

Spoločnosť etracker spracováva a ukladá generované údaje v našom mene výhradne v Nemecku a preto podlieha prísnym nemeckým a európskym zákonom a štandardom v oblasti ochrany údajov. V tomto ohľade bola spoločnosť etracker testovaná a certifikovaná nezávislým inštitútom a bola jej udelená pečať kvality ochrany údajov ePrivacyseal.

Údaje sú spracované na základe zákonných ustanovení článku 6(1)(f) (oprávnené záujmy) Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Naším cieľom, podľa definície v nariadení GDPR (oprávnené záujmy), je analýza používania našej webovej stránky, pravidelná optimalizácia našej on-line ponuky a vzhľadu našej webovej stránky, aby bola pre vás, ako používateľa, zaujímavejšia, využívajúc pritom získané štatistické správy. Nakoľko nám veľmi záleží na ochrane údajov našich návštevníkov, všetky údaje, ktoré by mohli poskytnúť odkaz na fyzickú osobu, ako napríklad IP adresa, prihlásenie sa a identifikácia zariadení, sa čo najrýchlejšie anonymizujú alebo pseudoanonymizujú. Neexistuje žiadne iné používanie, žiadne kombinovanie s inými údajmi spoločnosti etracker alebo poskytovanie údajov tretím stranám.

Proti vyššie uvedenému spracovaniu údajov môžete kedykoľvek vzniesť námietku, pokiaľ ide o osobné údaje: Vznášam námietku proti spracovaniu údajov zo strany spoločnosti etracker na tejto webovej stránke.

Viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti etracker nájdete tu.

6. Vyhotovovanie štatistických správ o používaní webovej stránky spoločnosťou SEW-EURODRIVE

Okrem toho používame vnútorne vytvorený nástroj, ktorý nám umožňuje analyzovať používanie našej webovej stránky a pravidelne ju zlepšovať. Získané štatistické správy nám pomáhajú zlepšovať našu ponuku, čím sa pre vás, ako užívateľa, stáva zaujímavejšou. Na tento účel používame funkciu anonymizácie, pomocou ktorej sú IP adresy ďalej spracovávané v skrátenom formáte; znemožňuje sa tým akákoľvek priama osobná referencia. Právnym základom pre vyhotovovanie týchto analýz je článok 6(1)(1)(f) nariadenia GDPR. V rámci tejto analýzy sú súbory cookie (viac informácií nájdete v bode 5) uložené vo vašom koncovom zariadení. Informácie získané takýmto spôsobom ukladáme výhradne na náš server v Nemecku.

Zrušiť sledovanie, ktoré sa týka spoločnosti tak, aby sme tiež mohli zhromažďovať všeobecné údaje, môžete tým, že vznesiete námietku voči sledovaniu prostredníctvom nástroja spoločnosti SEW-EURODRIVE pomocou nasledujúceho odkazu. Ak počas používania webovej stránky na vašom koncovom zariadení nemáte záujem o žiadnu analýzu, potom vzneste námietku voči sledovaniu prostredníctvom nástroja spoločnosti SEW-EURODRIVE pomocou nasledujúceho odkazu.

7. Nasadenie nástroja Google remarketing

Používame ponuku nástroja Google AdWords, aby sme na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne produkty prostredníctvom reklamných nástrojov (takzvané Google advertising). Spoločnosť Google poskytuje tieto reklamné nástroje prostredníctvom takzvaných „reklamných serverov“. V rámci tohto procesu sa používajú súbory cookie reklamného servera, ktoré umožňujú vykonať analýzu výkonnostných parametrov, napr. počet prezentácií reklamy, kliky a konverzácie. Preto dokážeme určiť úspešnosť individuálnych reklamných opatrení vo vzťahu k údajom o reklamných kampaniach. Ak našu webovú stránku navštívite prostredníctvom nástroja Google advertising, potom nástroj Google AdWords uloží súbory cookie na vaše koncové zariadenie. Tieto súbory cookie sa stanú neplatnými po 30 dňoch a nemajú za cieľ vás osobne identifikovať. Pomocou týchto súborov cookie sa obvykle ukladajú nasledujúce hodnoty analýz:

 • Jedinečné identifikačné číslo súborov cookie
 • Počet prezentácií reklamy za jedno umiestnenie (frekvencia)
 • Posledná prezentácia (vo vzťahu ku konverziám po prezretí)
 • Informácie o zamietnutí (označenie, ktoré znamená, že užívateľ už nechce byť kontaktovaný)

Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google rozpoznať váš internetový prehliadač. Ak užívateľ navštívi niektoré stránky na webovej stránke zákazníka, ktorý používa nástroj AdWords, a ak platnosť súborov cookie na jeho koncovom zariadení ešte nevypršala, spoločnosť Google a zákazník môžu zistiť, že užívateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi, ktorý používa nástroj AdWords, je priradený iný súbor cookie. Preto súbory cookie nie je možné sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov, ktorí používajú nástroj AdWords. V rámci vyššie uvedených reklamných opatrení, naša spoločnosť nezhromažďuje a ani nespracováva žiadne osobné údaje. Spoločnosť Google nám posiela len štatistické analýzy. Pomocou týchto analýz môžeme zistiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Reklamné opatrenia nám neposkytujú žiadne ďalšie údaje, a čo je najdôležitejšie, na základe týchto informácií nie sme schopní identifikovať užívateľov. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je článok 6(1)(1)(a)(f) nariadenia GDPR.

Na základe použitých marketingových nástrojov, váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Berte, prosím, na vedomie, že spoločnosť Google môže spracovávať údaje mimo územia Európskej únie. Spoločnosť Google podlieha štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. Okrem toho, nemôžeme ovplyvniť rozsah a ďalšie spracúvanie údajov, ktoré spoločnosť Google získala prostredníctvom tohto nástroja a preto nemôžeme poskytovať informácie na základe našich súčasných poznatkov:

Spoločnosť Google, prostredníctvom nástrojov na sledovanie, získava informácie o tom, že ste navštívili príslušnú stránku našej webovej stránky, alebo že ste klikli na jeden z našich inzerátov. Ak ste si objednali niektorú zo služieb, ktorú ponúka spoločnosť Google, potom spoločnosť Google môže pripísať túto návštevu na váš účet. Poskytovateľ môže zisťovať a uchovávať vašu IP adresu, aj keď ste sa nezaregistrovali u spoločnosti Google, alebo aj keď nie ste prihlásený. Prostredníctvom remarketingovej technológie tejto spoločnosti, sa užívateľom, ktorí už navštívili našu webovú stránku a on-line služby a ktorí prejavili záujem o naše produkty, budú na iných webových stránkach sietí partnerov spoločnosti Google zobrazovať ďalšie súvisiace reklamy. Viac informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google nájdete na webových stránkach: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://services.google.com/sitestats/de.html Okrem toho používame aplikáciu Google Remarketing. Je to prostriedok opätovného cielenia používateľov, aby bolo možné zobraziť reklamu, ktorá zodpovedá záujmom. Pomocou tejto aplikácie sa zobrazuje naša reklama na iných webových stránkach, ktoré navštívite potom, čo ste navštívili našu webovú stránku. Deje sa to prostredníctvom súborov cookie, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači a pomocou ktorých spoločnosť Google zachytáva a analyzuje vaše správanie, keď navštevujete rôzne webové stránky. Preto je spoločnosť Google schopná zistiť vašu predchádzajúcu návštevu našej webovej stránky. Podľa spoločnosti Google sa údaje zhromaždené v rámci opätovného cielenia nekombinujú s vašimi osobnými údajmi, ktoré mohla spoločnosť Google uložiť. Podľa spoločnosti Google sa pseudoanonymizácia používa najmä počas opätovného cielenia.

Ak v budúcnosti nebudete mať záujem o zobrazovanie reklám, ktoré sú cielené na vaše záujmy, môžete vo vašom prehliadači deaktivovať súbory cookie alebo môžete o tom informovať spoločnosť Google prostredníctvom nasledujúceho odkazu: . https://www.google.com/settings/ads/onweb/ Tiež môžete vzniesť námietku voči opätovnému cieleniu tým, že navštívte webovú stránku Network Advertising Iniciatíva (NAI): http://optout.networkadvertising.org.

8. Zákazník a on-line podpora

Ak navštívite náš účet on-line podpory na webovej stránke https://www.sew-eurodrive.de/de_de/online_support/, budete môcť s nami komunikovať. Po registrácii získate prístup k mnohým funkciám a službám spoločnosti SEW‑EU R O D R IVE. Účely spracúvania a spracované údaje získate z jednotlivých funkcií, napr. navrhovanie kúpnych zmlúv, žiadosť o stav dodania alebo riešenie problémov.

Právnym základom vašej registrácie v rámci on-line podpory je článok 6(1)(1)(b) nariadenia GDPR. Prečítajte si, prosím, naše doplňujúce informácie o ochrane údajov v bode 3 vo vzťahu k objednávaniu konkrétnych služieb a ďalšieho spracúvania vašich údajov.

9. Ponuka sociálnych médií

a) Vloženie videí z portálu YouTube

Do jednotlivých stránok sme vložili videá z portálu YouTube, ktoré sú uložené na portáli http://www.YouTube.com a ktoré si môžete priamo prehrať na našej webovej stránke. Tieto videá sú zahrnuté do „rozšíreného režimu ochrany údajov“, t.j., ak si videá neprehráte, spoločnosti YouTube nebudú poskytnuté žiadne údaje o vás, ako užívateľovi. Nasledujúce údaje sa prenesú len vtedy, keď si videá prehráte. Tento prenos údajov nemôžeme ovplyvniť.

Prehratím vložených videí spoločnosť YouTube získa informácie o tom, že ste navštívili príslušnú stránku našej webovej stránky, a tiež je možné, že aj iné údaje, o ktorých nevieme, boli poskytnuté spoločnosti YouTube. K takémuto prenosu dôjde bez ohľadu na to či vám spoločnosť YouTube poskytla užívateľský účet, cez ktorý sa môžete prihlásiť, alebo či ste si videá prehrali aj bez takéhoto účtu. Ak ste sa prihlásili na portál YouTube, vaše údaje budú automaticky priradené k vášmu účtu. Ak nemáte záujem o takéto pridelenie k profilu na portáli YouTube, pred aktiváciou tlačidla sa musíte odhlásiť. Portál YouTube uchováva vaše údaje v podobe profilov o používaní a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo navrhovania svojej webovej stránky na základe dopytu. Takúto analýzu je možné vypracovať (aj vo vzťahu k užívateľom, ktorí nie sú prihlásení) hlavne vo vzťahu k poskytovaniu reklamy založenej na dopyte a vo vzťahu k informovaniu ostatných užívateľov portálu YouTube o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku voči vytváraniu týchto užívateľských profilov. Takéto žiadosti musia byť adresované portálu YouTube.

Prečítajte si, prosím, vyhlásenie spoločnosti YouTube o ochrane osobných údajov, v ktorom sú uvedené ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracúvania údajov. Tu tiež nájdete ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia za účelom ochrany vašich osobných údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google tiež spracúva vaše osobné údaje aj v USA a podlieha štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

10. Používanie externých odkazov

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky iných poskytovateľov. Spoločnosť SEW-EURODRIVE nezodpovedá za zásady ochrany osobných údajov alebo za obsah iných webových stránok.

III. Informácie o ochrane údajov pre zákazníkov a zainteresované strany spoločnosti SEW - EURODRIVE

1. Rozsah spracúvania údajov a určené

využívanie a) Plnenie zmluvy

Spoločnosť SEW-EURODRIVE spracúva údaje, ktoré od vás získavame ako súčasť vašich otázok alebo existujúcich zmluvných vzťahov. Okrem vašich obchodných kontaktných údajov sem patria všetky informácie, ktoré si vymieňame, ako napríklad e-maily, objednávky, žiadosti o naše produkty a platobné údaje. Ak ste s nami nadviazali obchodný vzťah, ste povinný poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie a plnenie zmlúv, alebo ktoré sme zo zákona povinný spracúvať; v opačnom prípade nemôžeme zmluvy plniť.

Spoločnosť SEW-EURODRIVE spracúva údaje, ktoré sú poskytované počas zadávania objednávky a ktoré budú použité na plnenie zmluvy. Spoločnosť SEW-EURODRIVE môže na tento účel využiť služby špecializovaných a monitorovaných poskytovateľov služieb. Spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy pozostáva z využívania údajov, aby bolo možné poskytovať službu uvedenú v zmluve, vrátane poskytovania služieb, ktoré sú definované v dohodách o poskytovaní služieb, alebo vybavovania záručných reklamácií. Okrem toho, ak bude predložená žiadosť o financovanie, spoločnosť SEW-EURODRIVE môže použiť údaje potrebné pre vypracovanie cenovej ponuky, a v prípade potreby môže tieto údaje postúpiť zmluvným partnerom. Ďalšie informácie o účeloch použitia sú uvedené v príslušnej zmluvnej dokumentácii. Takéto spracúvanie údajov sa vykonáva podľa článku 6(1)(1)(b) nariadenia GDPR.

b) Overenie adresy a úverový rating

Aby bolo možné overiť vašu adresu a úverový rating, spoločnosť SEW-EURODRIVE má prístup k databázam externých agentúr, pomocou ktorých získava údaje o adrese a úverovom ratingu vašej spoločnosti, vrátane údajov, ktoré boli vypočítané na základe štatistických metód (vyhodnocovanie). Toto zhromažďovanie údajov sa vykonáva v prípade, keď spoločnosť SEW-EURODRIVE podstupuje obchodné riziko pri uzatváraní zmluvy a chce sa chrániť prostredníctvom preverenia úverového ratingu. Spoločnosť SEW-EURODRIVE používa tieto informácie za účelom poskytnutia obchodného úveru na tovar a služby.

Spoločnosť SEW-EURODRIVE získava adresy a úverové údaje od nasledujúcich agentúr:

 • Bisnode D&B Deutschland GmbH
 • Deutsche Bank AG
 • Nemecký register dlžníkov (Deutsches Debitorenregister, DRD), záznamy o platbách od organizácie Verband der Vereine Creditreform e.V.
 • Verband der Vereine Creditreform e.V.

Spoločnosť SEW-EURODRIVE interne vyhodnocuje informácie získané od týchto agentúr a svoje interné informácie o platobnej disciplíne a následne vyhotovuje svoj vlastný rating, ktorý používa ako základ pre poskytnutie úverového limitu. Úverové údaje sa vymažú po uplynutí 5 rokov od poslednej dodávky tovaru. Tento spôsob spracovania údajov je v súlade s článkom 6(1)(1)(f) nariadenia GDPR, aby vám mohol byť poskytnutý úver na tovar a služby.

c) Propagačné používanie údajov spoločnosťou SEW-EURODRIVE

Spoločnosť SEW-EURODRIVE a jej zmluvní poskytovatelia služieb (tlačiarne, poštové služby, atď.) používajú na reklamné účely vaše meno/názov a adresu - ako kontaktnej osoby v rámci existujúcich obchodných vzťahov - meno /názov a adresu zainteresovaných strán a tiež údaje zhromaždené v rámci obchodného vzťahu (kontaktné údaje, kúpené produkty, objednané služby, atď.). Spoločnosť SEW-EURODRIVE poskytuje dodatočné informácie o produktoch a službách skupiny SEW-EURODRIVE Group a vyhotovuje analýzy na marketingové účely (takzvané webové vyhodnocovanie). Analýzy údajov vyhotovované na propagačné účely môžu tiež obsahovať údaje, ktoré ste na základe svojho súhlasu poskytli spoločnosti SEW-EURODRIVE. Cieľom týchto propagačných kontaktov je oboznamovať vás s najnovším vývojom v oblasti našich produktov a služieb, aby sme vám mohli poskytovať služby, ktoré potrebujete, a zároveň nadviazať dlhodobý obchodný vzťah.

Spoločnosť SEW-EURODRIVE používa vaše telefónne číslo na propagačné účely len vtedy, ak ste jej udelili svoj súhlas, alebo ak je možné súhlas logicky predpokladať - napríklad, v rámci existujúceho obchodného vzťahu alebo po predchádzajúcom kontakte. Spoločnosť SEW-EURODRIVE tiež používa e-mailové adresy získané od kontaktných osôb v čase uzatvárania zmlúv, s cieľom inzerovať podobné ponuky. Samozrejme, máte právo odmietnuť tieto propagačné kontakty. V každom osobitnom prípade vás budeme informovať o vašom práve vzniesť námietku.

Aby bolo možné dosiahnuť ciele spojené s takýmto propagačným používaním údajov, vaše údaje budeme spracovávať počas životnosti našich produktov a na dobu, počas ktorej zostanete našim zákazníkom. Výnimky sa uplatnia v prípade, ak súhlasíte s dlhším obdobím používania údajov a/alebo ak údaje podliehajú zákonnej povinnosti uchovávania. V druhom prípade sa údaje vymažú po vypršaní obdobia uchovávania. Obdobie spracovania môže byť kratšie, ak si uplatníte právo vzniesť námietku, o ktorom vás budeme informovať v časti IV.

Právnym základom pre takéto propagačné používanie údajov je článok 6(1)(1)(f) nariadenia GDPR, alebo ak ste udelili svoj súhlas, potom je právnym základom článok 6(1)(1)(a) nariadenia GDPR. Nižšie uvádzame informácie o vašich právach týkajúcich sa propagačného používania údajov, predovšetkým o vašom práve vzniesť námietku.

d) Spracúvanie osobných údajov z dôvodu právnych záväzkov

Spoločnosť SEW-EURODRIVE, ako každá iná spoločnosť v Európe, podlieha rôznym právnym záväzkom spojeným s overovaním údajov našich zákazníkov a obchodných partnerov. V takýchto prípadoch spracúvame vaše osobné údaje len v zákonom vyžadovanom rozsahu. Aby sme mohli plniť tieto právne záväzky, môže byť potrebné spracovať niektoré vaše osobné údaje automaticky, s cieľom vyhodnotiť osobné aspekty (profilovanie). Automatizované individuálne rozhodovanie sa vykonáva v prípade, keď nie ste výslovne informovaný. Právnym základom pre takéto spracovanie je článok 6(1)(1)(c) nariadenia GDPR v spojitosti s platnými zákonnými ustanoveniami.

Tieto zákonné ustanovenia sa predovšetkým týkajú:

 • Predchádzaniu podvodom a praniu špinavých peňazí
 • Daňového auditu a požiadaviek na vypracúvanie správ
 • Vyhodnocovanie a riadenie rizík v rámci skupiny
 • Sankčných zoznamov

2. Šírenie údajov v rámci skupiny SEW-EURODRIVE Group

Spoločnosť SEW-EURODRIVE môže vaše hlavné údaje (názov spoločnosti, kontaktné osoby, adresa a kontaktné údaje, ako napríklad telefónne číslo a e-mailová adresa) postúpiť iným spoločnostiam v rámci skupiny SEW-EURODRIVE Group a eventuálne ich môže aktualizovať tak, aby všetky dcérske spoločnosti skupiny SEW-EURODRIVE, ktoré s vami spolupracujú (napr. plnia zmluvu), mali tie isté hlavné údaje. Cieľom je zjednodušiť naše procesy a vy nebudete musieť opätovne zadávať hlavné údaje, keď budete kontaktovať inú spoločnosť v rámci skupiny. Právnym základom pre tento spôsob spracúvania údajov je článok 6(1)(1)(b) nariadenia GDPR. Vaše práva sú chránené internými zmluvnými politikami, ktoré zabezpečujú vysoký štandard ochrany údajov.

Okrem hlavných údajov je možné ostatným dcérskym spoločnostiam skupiny SEW-EURODRIVE postúpiť aj údaje o objednávke, ak je to pre danú objednávku potrebné. Napríklad, dcérske spoločnosti skupiny SEW-EURODRIVE vyrábajú rôzne produkty skupiny SEW-EURODRIVE, takže je potrebné preniesť údaje, aby sa zjednodušilo spracúvanie objednávky a doručenie produktov. V takýchto prípadoch budete o takomto prenesení údajov informovaný pri uzavretí zmluvy. Právnym základom pre takéto spracúvanie je článok 6(1)(1)(b) nariadenia GDPR.

Ak sa vaša spoločnosť nachádza mimo Nemecka, dcérska spoločnosť skupiny SEW-EURODRIVE bude zodpovedať za správu a spracovanie vašich zmlúv alebo otázok. Preto, ak máte záujem o zasielanie zmluvných ponúk alebo dodatočných informácií o skupine SEW-EURODRIVE a o našich produktoch, potom vaše osobné informácie, ktoré uchovávame (predovšetkým: meno/názov, kontaktné údaje, pridružený podnik, produkty, o ktoré máte záujem) musia byť prenesené na dcérsku spoločnosť skupiny SEW-EURODRIVE, ktorá zodpovedá za územie, na ktorom sa vaša spoločnosť nachádza. Tento náš medzinárodný zástupca bude vaše osobné údaje používať do momentu, keď vznesiete námietku voči šíreniu alebo uchovávaniu vašich osobných údajov v týchto dcérskych spoločnostiach.

V takomto prípade môžu byť vaše hlavné údaje spracované v dcérskych spoločnostiach skupiny SEW-EURODRIVE, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípadoch, kedy Komisia EÚ nešpecifikovala primeranú úroveň ochrany údajov, zabezpečujeme zmluvné záväzky; vo všeobecnosti sme uzavreli štandardné zmluvné doložky EÚ. Zoznam spoločností patriacich do skupiny nájdete na webovej stránke www.sew-eurodrive.com. Tieto údaje podliehajú vyššie uvedeným zásadám vymazávania.

IV. Informácie o ochrane údajov pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti SEW-EURODRIVE

Ak požiadate v spoločnosti SEW-EURODRIVE o zamestnanie, uplatnia sa nasledujúce zásady spracúvania údajov. Po prijatí do zamestnania vás budeme samostatne informovať o spracúvaní údajov, v kontexte uzavretia zmluvy.

1. Rozsah spracúvania údajov a určené využívanie údajov

a) Interné spracúvanie údajov v rámci kontroly vašej žiadosti o zamestnanie

Spracúvame údaje, ktoré ste poskytli v kontexte vašej žiadosti o zamestnanie na účely skontrolovania vašej žiadosti a overenia vhodnosti pre inzerovanú pracovnú pozíciu. Vaše údaje uchovávame výhradne v našom dátovom stredisku v Nemecku. Ak ste v rámci žiadosti udelili svoj súhlas, potom počas náboru, na základe vašej kvalifikácie, skontrolujeme, či ste vhodný kandidát na pracovné pozície, ktoré nie sú pracovnou pozíciou, o ktorú ste mali záujem. Kontroly vašej žiadosti sa môžu zúčastniť špecializovaní poskytovatelia služieb. Oddelenie ľudských zdrojov postúpi vhodné žiadosti o zamestnanie zodpovedajúcemu oddeleniu alebo dcérskej spoločnosti na ďalšie vyhodnotenie. Na riadne vyhodnotenie vašej žiadosti potrebujeme váš životopis, vysvedčenia alebo primerané certifikáty. Ďalšie informácie, ako napríklad fotografia, sú voliteľné.

Pokiaľ nechcete, aby vaše údaje boli uchované v našej skupine uchádzačov o zamestnanie (pozri 3), potom vaše údaje vymažeme 6 mesiacov po ukončení procesu uchádzania sa o zamestnanie, t.j. po obsadení danej pozície. Takéto spracúvanie údajov sa vykonáva podľa článku 6(1)(1)(b) nariadenia GDPR.

Ak ste mladší než 18 rokov, potom na uzavretie zmluvy budeme vyžadovať súhlas vašich opatrovníkov. Aj uchovávanie vašich údajov na dlhšie časové obdobie (napr. pre neskoršie pracovné zaradenie ) bude podliehať vášmu súhlasu a súhlasu vašich opatrovníkov, čo je uvedené v šablónach.

b) Spoločný súbor žiadostí skupiny SEW-EURODRIVE Group

Vaše údaje týkajúce sa žiadosti o zamestnanie uchovávame v našom súbore žiadostí. Okrem nás má k tomuto súboru prístup materská spoločnosť alebo dcérska spoločnosť SEW-USOCOME v Haguenau, Francúzsko. To nám umožňuje porovnať váš kvalifikačný profil s požiadavkami na iné pracovné pozície, na základe čoho vám môžeme poskytnúť informácie o iných vhodných pracovných pozíciách. Prístup je užitočný predovšetkým vtedy, ak ste požiadali o pracovnú pozíciu, ktorá je tiež otvorená v rovnakej alebo v podobnej forme v iných spoločnostiach skupiny, alebo ak žijete v pohraničnom regióne. Ak o takýto prístup nemáte záujem, kedykoľvek môžete proti tomu vzniesť námietku; uplatnenie vášho práva na vznesenie námietky je popísané nižšie (IV). Vznesenie námietky nebude mať vplyv na váš výber vo vzťahu kaktuálnej žiadosti o zamestnanie.

Právnym základom pre takéto spracúvanie údajov je článok 6(1)(1)(f), alebo - ak ste výslovne požiadali o cezhraničnú pracovnú pozíciu, potom je právnym základom článok 6(1)(1)(b) nariadenia GDPR. Vaše práva sú chránené internými zmluvnými politikami, ktoré zabezpečujú vysoký štandard ochrany údajov.

c) Uchovávanie vašej žiadosti o zamestnanie v našom súbore žiadostí

Ak sme nemohli zvážiť vašu žiadosť o konkrétnu pracovnú pozíciu, radi by sme si aj napriek tomu ponechali vašu žiadosť v našom súbore žiadostí. Na tento účel musíte zaškrtnúť zodpovedajúce políčko, ktoré sa nachádza hneď pri vašej žiadosti v nástroji Application Wizard. To nám umožní kontaktovať vás v prípade, ak bude dostupná pracovná pozícia, ktorá bude pre vás vhodná. Vašu žiadosť uchováme len vtedy, ak ste nám udelili zodpovedajúci výslovný súhlas. Prosím, prejdite sem a prečítajte si text súhlasu.

Pokiaľ ide o váš súhlas, vaše údaje spojené so žiadosťou o zamestnanie budeme uchovávať maximálne po dobu 5 rokov; po uplynutí tohto obdobia vaše údaje vymažeme, pokiaľ nepožiadate o ďalšie uchovanie týchto údajov. Berte, prosím, na vedomie, že ak vznesiete námietku voči spracúvaniu údajov, nebudeme môcť s vami počítať pri ďalšom nábore vo vzťahu k pracovným pozíciám, ktoré by mohli byť pre vás vhodné. Právnym základom v tomto kontexte je článok 6(1)(1)(a) nariadenia GDPR.

2. Žiadosti o zamestnanie zasielané prostredníctvom platforiem Xing a Linkedin

Vaše žiadosti nám môžete posielať aj prostredníctvom platforiem Xing a Linkedin. Ale nemôžeme nijak ovplyvniť spracúvanie údajov, ktoré vykonávajú tieto platformy. Po obdržaní žiadosti prostredníctvom jedného z týchto portálov budeme vaše údaje spracovávať v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

3. Žiadosti o zamestnanie učňov, spolupracujúcich študentov a praktikantov, ktorí ešte navštevujú školu

S radosťou privítame žiadosti učňov, spolupracujúcich študentov a praktikantov, ktorí ešte navštevujú školu. Vaše údaje o žiadosti o zamestnanie budú vždy spracúvané v súlade so zásadami uvedeným tomto dokumente, avšak vašu žiadosť nezahrniem do nášho systému žiadostí. Ak vaša žiadosť nebude úspešná, celú vašu dokumentáciu vymažeme ku koncu štvrťroka po ukončení náborového procesu. Ak by ste sa chceli uchádzať o zamestnanie neskôr, s radosťou prijmeme vašu novú žiadosť.

4. Žiadosti brigádnikov o zamestnanie

Radi privítame vašu žiadosť o pozíciu brigádnika. Vaše údaje o žiadosti o zamestnanie budú vždy spracúvané v súlade so zásadami uvedeným tomto dokumente, avšak vašu žiadosť nezahrnieme do nášho súboru žiadostí. Ak vaša žiadosť nebude úspešná, celú vašu dokumentáciu vymažeme do 6 mesiacov po ukončení náborového procesu. Ak by ste sa chceli uchádzať o zamestnanie neskôr, s radosťou prijmeme vašu novú žiadosť.

V. Vaše práva ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte viacero práv. Kontaktujte, prosím, nášho vyššie uvedeného referenta pre ochranu údajov, aby ste si mohli uplatniť svoje práva. Každá dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup (článok 15 nariadenia GDPR)
 • Právo na opravu nesprávnych údajov (článok 16 nariadenia GDPR)
 • Právo na vymazanie (článok 17 nariadenia GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 nariadenia GDPR)
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 nariadenia GDPR)
 • Právo na predloženie sťažnosti dozornému orgánu (článok 77 nariadenia GDPR)

Voči spracovaniu vašich osobných údajov na propagačné účely môžete kedykoľvek, bez uvedenia dôvodov, vzniesť námietku - vrátane analýzy údajov o zákazníkoch - alebo tiež môžete vzniesť námietku voči poskytovaniu údajov tretím stranám na propagačné účely.

Okrem toho, každá dotknutá osoba má právo na všeobecné vznesenie námietky (pozri článok 21(1) nariadenia GDPR). V takomto prípade musí byť námietka voči spracúvaniu údajov odôvodnená. Ak sa údaje spracúvajú s vašim súhlasom, môžete tento súhlas kedykoľvek zrušiť s okamžitou platnosťou. Zrušenie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo vykonané s vašim súhlasom až do dňa jeho odvolania.